انتشارات ویژه دانشجویان: کتابچه ها

مهارت های نرم

ویژه دانشجویان

setarehjafari 0 2379 امتیاز مطلب: بدون امتیاز

soft skills

ترجمه: هليا رنجبر

ويراستار : فاطمه فالحی

طراحی و گرافیک: حمیدرضا منتظری

آدرس: تهران/ خیابان شانزده آذر/ خیابان ادوارد براون/ شماره پانزده/ مركز مشاوره دانشگاه تهران

نوبت چاپ: چاپ اول/ مردادماه 1400

تیراژ: الکترونیکی

برنامه بتا

یک سوال بپرسید، یک زندگی را نجات دهید!

setarehjafari 0 1989 امتیاز مطلب: بدون امتیاز

ترجمه و تدوین: حمید یعقوبی - عضو هیات علمی دانشگاه شاهد حمید پورشریفی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مدیر پروژه: حمید پیروی - رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران

گرافیـــک و طراحـــی: حمید رضـــا منتظـــری نوبت چاپ: چاپ اول سـال انتشـار: 1396

برای ترک سیگار هیچوقت دیر نیست

از مجموعه کتابچه های راهنمایی برای رهایی همیشگی از سیگار (چاپ اول/ 1396)

setarehjafari 0 1840 امتیاز مطلب: بدون امتیاز

ترجمه و تالیف: حسن اکبرزاده کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه

بـرای بیشـتر مـردم، مصـرف سـیگار اعتیـاد مـی آورد. سـیگار حـاوی نیکوتیـن اسـت و نیکوتیـن بسـیار اعتیـاد آور اسـت. مصـرف سـیگار نیکوتیـن را بـه مغـز می فرسـتد. سـپس مغـز مـواد شـیمیایی خاصـی را آزاد می کنـد کـه میتوانـد اثـر خشـنودی داشـته باشـد. امـا خشـنودی دوام چندانـی نـدارد. زمانی که تمام شـود، بدن نیکوتین بیشتری مـی خواهـد. بـا ادامـه مصـرف سـیگار، بدن بـا نیکوتیـن سـازگار می شـود و خشـنودی کمتـری احسـاس می کنـد. ممکـن اسـت بـه سـیگار بیشـتری نیاز داشـته باشـد تا به اثر مـورد نظـر دسـت بیابـد.

 

آموزش مهارت های معنوی

کتاب کار دانشجویان

setarehjafari 0 1836 امتیاز مطلب: بدون امتیاز

مهارتهای معنوی: کتاب کار دانشجویان

نگارش: ربــابه نــوری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی 

ویرایش: دکتر جعفر بوالهری عضو هیات علمی انستیتو روان پزشکی تهران - دانشگاه علوم پزشكی ایران

نوبت چاپ: اول، بهار 1392

ارتقای عادت های مطالعه مؤثر

چگونه مطالعه کنیم؟

setarehjafari 0 1000 امتیاز مطلب: بدون امتیاز

مطالعـه یـک مهـارت اسـت. بـرای موفقیـت در دانشـگاه بـه مهارتهـای مطالعاتـی نیـاز داریـم. دانشـجویان ابتدا باید ایـن مهارتها را یـاد بگیرنـد، آنهـا را تمریـن کننـد و مهارتهـای مطالعاتـی را ارتقـا دهنـد تـا موفـق شـوند. عـادات و روشهای مطالعاتـی دبیرسـتان، غالبا بـرای دانشـجویان مناسـب نیسـت. عادتهـای خـوب مطالعاتی، مهارتهای مختلفی را شـامل میشـوند: مدیریـت زمـان، نظـم و انضبـاط خودآگاهانه، تمرکز، به حافظه سـپردن، سـازمان دهـی و تلاش و همچنین میل بـه موفقیت.

 

12

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی

@ کلیه حقوق برای سازمان امور دانشجویان محفوظ است.

تماس با ما

شماره تماس:

96664471 21 (98+)

آدرس ایمیل: ch@saorg.ir

آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی سابق)، پلاک 27، سازمان امور دانشجویان، طبقه چهارم

کدپستی: 44734-15819  -  صندوق پستی: 1117-15815


دی ان ان