انتشارات ویژه دانشجویان: ماهنامه پیام مشاور

پيام مشاور بهمن 94 شماره 165

آيا واﻗﻌﺎ ﺑﺮاى ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟- زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ؛ ﯾﺎدﺳﭙﺎرى ﺑﻬﺘﺮ

نجمه سیدحسینی 0 11446 امتیاز مطلب: 1/0
ايا واﻗﻌﺎ ﺑﺮاى ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟  ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن، ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت داﺷـــﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.    زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز  ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺟﺎري ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﻮاﻫﺪ دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ...

پيام مشاور دي 94 شماره 164

چقدر ﺧﻮدﺧــﻮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ؟- ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ - ذﻫـــﻦ آﮔﺎﻫﻰ ﭼﯿﺴﺖ

نجمه سیدحسینی 0 12687 امتیاز مطلب: 1/0
 چقدر خود خواه هستيم؟  گاهي ﺑﺎ اﻓﺮادي روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزﻧﺪه ﺑﻮدن آن رﻓﺘﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑﻮدن ﻧﻮع رﻓﺘﺎر.    با اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎورﻫﺎى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي دوﺳﺘﺎن ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﻰ اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﻮى ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮد....

پيام مشاورآبان 94 شماره 162

چرا ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ؟ - ﺍﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮﺍﻧﺮژﻱ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ... - ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﻰ ﺍﺳﺖ.

نجمه سیدحسینی 0 13050 امتیاز مطلب: 1/0
چرا به دانشگاه آمده ام برﺧﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭ ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ؛ ﺑﻌﻀﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﺮﻧﮕﻲ، ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻭ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺗﺒﻪ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻨﺎﻱ...

پيام مشاور مهر94 شماره 161

سلاﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ - ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﻛﺲ ﺭﺍﺯﻱ ﺑﺰﺭگ ﻧﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ - ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ

نجمه سیدحسینی 0 13237 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
  سلامت روان و واقعيتها ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷـــﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ: ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓـــﺮﺩ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﻭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻴﺎﻳﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳـــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷـــﺖ )WHO( ﺳـــﻼﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﺑـــﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻧﻴﺴـــﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻰ، ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ...

پيام مشاورشهريور 94 شماره 160

پنجره جادويي - دل تنگي سيري چند - به خودتان كمك كنيد - اتاقي براي زندگي - چقدر ارزش داريم - با لبخند وارد شويد - تقسيم وظايف - توافق كليد مشكلات - كمكم كن

نجمه سیدحسینی 0 13831 امتیاز مطلب: 3/0
پنجره جادويي نگاه كردن به جهان از روزنه اي كوچك، با مشاهدة دنيااز پنجر ه اي بزرگ بسيار متفاوت است. تماشاي جهان وديگران از يك زاوية محدود سبب ميشودكه فرد اطلاعات ناكافي و تحريف شد ه اي از ديگران دريافت كند و به نتايج نادرستي دربارة خود و ديگران برسد. در حالي كه نگرش به جهان از دريچه اي بزرگتر اين مشكل را در پي نخواهد داشت. يكي از مشكلات ارتباط بين فردي، تماشاي ديگران از زاويه و مقياسي كوچك...

پيام مشاورشهريور94 شماره 159

شروع تازه بدون نگراني - بي قضاوت وارد شويد - در جستجوي دوست - زندگي جديد محيط جديد - غلبه بر اهمال كاري - نكات كليدي براي گذراندن نيمسال اول تحصيلي دانشگاه - هدايت ذهن

نجمه سیدحسینی 0 13520 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
شروع تازه بدون نگراني  نگراني تركيبي از تفكروسواسي در مورد نحوه ي حل مساله يا اجتناب ازمساله و فاجعه سازي درخصوص پيامدهاي مسئله است.   بي قضاوت وارد شويد وقتي ديگران را موردارزيابي و قضاوت قرارمي دهيم تصور مي كنيم خود فردي ايد ه آل وعاري از هر نوع اشتباهي هستيم.   در جستجوي دوست  یکی از مهمترین ویژگیهای زندگی دانشجویی افزایش ارتباط و روابط اجتماعی است. حتی اگر در...

پيام مشاور تير1394 شماره 158

مواد اعتياد آور چيست؟ - درباره چرخه اعتياد بيشتر بدانيم. - تاب آورى

نجمه سیدحسینی 0 15379 امتیاز مطلب: 5/0
  مواد اعتيادآور (مخدر) چيست؟ هرچيزي به غير از غذا، كه به منظور تغييرعملكرد بدن و روان استفاده شود ماده اعتيادآور يا مخدر نام دارد.   درباره چرخه اعتياد بيشتر بدانيم.   بطور معمول چرخه اعتياد براي افرادمصرف كننده مواد، هنگام برخورد با يك مشكل، ناراحتي و يا نوعي درد جسمي يا رواني (عاطفي) شروع مي شود. مشكل و ناراحتي اي كه مقابله با آن دشوار است.   تاب...

پيام مشاور خرداد 94 شماره 157

ويژه نامه روز جهاني دخانيات

نجمه سیدحسینی 0 14016 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
 تنباكو چيست؟  تنباكو، گياهي با بر گهاي پهن و سبز رنگ است كه در آب و هواي گرم مي رويد. تنباكو به شكل خشك، مرطوب و طبيعي موجود است و از طريق سيگار، سيگار برگ، پيپ و قليان به صورت تدخين (دود كردن)، جويدن(تنباكوي بدون دود) و به صورت پودر شده از طريق استشمام از راه بيني(انفيه) مصرف ميشود.    نيكوتين چيست؟  نيكوتين يكي از چهار هزار مادة شيميايي شناخته شده در فرآورده هاي...

پيام مشاور ويژه هفته خوابگاهها سال 1394 شماره 156

مثبت اندیشی، امیدواری و خوشبختی - تفریح را جدی بگیریم - خودآگاهی كلید ارتباط موفق - داد و ستد عاطفی - در دام هیجانات منفی - آزردگی خاطر فرسوده ات میكند... غبطه خوردن ممنوع! مهار تهای ارتباطی در خوابگاه - مثلث افسردگی - سیاه و سفید نبینیم

نجمه سیدحسینی 0 14213 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
مثبت انديشي تفكر مثبت، رویكردی كلی به زندگی و چیزی فراتر از تفكر معمول است. تفكر مثبت یعنی تاكید بر نقاط مثبت به جای نقاط منفی در تمامی شرایط زندگی، داشتن فكر و احساس خوب به جای تحقیر دائمی، انتظار بهتری نها را در دنیا داشتن واعتماد به اینكه بهتری نهای دنیا نصیب شما خواهد شد. اولین قدم در مثب تتر كردن زندگی، آگاهی از احساسات و تفكرشماست. برای شروع به تفكر مثبت، ابتدا باید بدانید كه تجربه شما...

پيام مشاور ارديبهشت 94 شماره 155

منتظر بهترين نباشيم - پذيرش بلاتكليفى خوب است يا بد؟ - فرار بزرگ

نجمه سیدحسینی 0 13323 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
منتظر بهترين نباشيم ارديبهشت ماه فصل به سر آمدن مهلت جمع وجور كردن در سها و ارائة طرح هاي پژوهشي است. تلاش يك نيم سال تحصيلي در اين يك ماه بايد مرتب شود تا در خردادماه بتوانيم امتحانات را به خوبي پشت سر بگذاريم. براي بسياري از ما پيش آمده كه با وجود آگاهي از كمي وقت وبرنامه ريز ي هاي متعدد، هنوز انگيزة كافي براي شروع كار را پيدا نكرد ه ايم. يك عادت قديمى ما رابر آن مي دارد تا از شروع كار طفره...

پيام مشاور فروردين 94 شماره 154

سال ﻧﻮ، ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻧﻮ...- ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﻢ - ﺩﺭﺱ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ...

نجمه سیدحسینی 0 11813 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
سال نو افكار نو ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﺩﻭﺩﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻮﻱ ﻛﻬﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺳـــﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺰﻧﻢ " ﻳﺎ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ؟ ". ﺩﺭ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﺫﻫﻦ ﺗﺎﻥ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻛﻬﻨﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻥ ﺑﻴﺎﺕ( ﻛـــﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ. ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷـــﺖ ﺧﻮﺩ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻓﻜﺮ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ    از...

پيام مشاوراسفند 93 شماره 153

در اين روزهاي پاياني سال - فرصت زندگي - آيا نگرانى مزايايى دارد؟ - تعطيلات دسته جمعي

نجمه سیدحسینی 0 11342 امتیاز مطلب: 5/0
در اين روزهاي پاياني سال  به ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳـــﺎﻝ 1393 ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻭﺩ ﮔﺬﺷﺖ! ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻜﺎﭘﻮﻱ ﺷـــﺮﻭﻉ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻳﻢ. ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﻳﻢ. ﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷـــﮕﻔﺘﻴﻢ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺗﻌﻠﻞ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ. ﺷﺎﻳﺪ ﺍﺷـــﻜﺎﻝ ﻛﺎﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ، ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ....

پيام مشاوربهمن 93 شماره 152

كار امروز را به فردا افكندن - نگرانيهاي خود را ثبت كنيد- فرصت يارى رساندن را از يكديگر نگيريم

نجمه سیدحسینی 0 11218 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
كار امروز را به فردا افكندن اهمال ﻛﺎﺭﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘـــﻦ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺁﮔﺎﻫـــﻰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻰ ﻭ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺩﺍﺭﺩ. ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻯ ﺟﺰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻧـــﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ، ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺷﻮﺩ، ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ...

پيام مشاورآذر93 شماره 150

روز جهاني ايدز -اصول مديريت خشم-

نجمه سیدحسینی 0 10224 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
روز جهاني ايدز  رﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﻳﺪﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1988 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﮔﺎﻫﻰ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 10 ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ( ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ، ﺷﻌﺎﺭ ﺧﺎﺻﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، ﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ HIV ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ بايد انجام شود.   اصول مديريت خشم با عصبانيت ﺭﺍﻩ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﺪ،...

پيام مشاور آبان 93 شماره 149

افراد موفق قاعده هايى دارند- نگرانى... (بخش اول) - نكاتى براى مطالعه كارآمد

نجمه سیدحسینی 0 10299 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
افراد موفق قاعده هايى دارند ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ، ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آنها اضافه كرد.    نگرانى... (بخش...

پيام مشاور مهر93 شماره 148

ويژه روز جهانى بهداشت روان- با باورهاى سمى خداحافظى كنيم -بوى ماه مهر...

نجمه سیدحسینی 0 10495 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
ويژه روز جهانى بهداشت روان  ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ، ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ 10 ﺍﻛﺘﺒﺮ، ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺪﻱ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﺔ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻫﻤﺔ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ، ﮔﺮﺩﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ...

پيام مشاور تير 93 شماره 145

به مناسبت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر-مواد مخدر چگونه در مغز عمل مي كنند-مصرف مداوم مواد مخدر چه اثري بر روي مغز مي گذارد

نجمه سیدحسینی 0 10195 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
 به مناسبت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر  اعتياد به معني يك بيماري مزمن و عود كننده مغز است كه عليرغم عواقب زيا نبار با دو ويژگي جست و جوي وسوا س گونه مواد و مصرف آن مشخص ميشود. اعتياد را يك بيماري مغزي تعريف ميكنند زيرا مواد شيميايي مغز و ساختار عملكرد آن را تغيير ميدهد. چنين تغييراتي ميتوانند درازمدت بوده و به رفتارهاي پرخطري كه در سوء مصرف كنندگان مواد ديده ميشود، منتهي گردد....

پيام مشاورخرداد 93 شماره 144

ويژه روز جهانى مبارزه با دخانيات- سوء مصرف مواد را جدى بگيريد - ترك عادت موجب مرض نيست- از افراد پرخطر فاصله بگيريد

نجمه سیدحسینی 0 9683 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
به مناسبت روز جهاني مبارزه با دخانيات شيوع جهاني مصرف دخانيات هر سال نزديك به شش ميليون نفر قرباني مي دهد. در اين ميان بيش از 600 هزار نفر افراد غيرسيگاري در اثر استعمال دود دست دوم جان خود را از دست مي دهند. اگر مداخله اي صورت نگيرد اين شيوعمصرف تا سال 2030 به مرگ هشت ميليون نفردر سال منجر خواهد شد. بالغ بر هشتاد درصد اين مرگ و ميرهاي ناشي از مصرف دخانياتشامل افراد ساكن در كشورهاي كم درآمد و...

پيام مشاور خرداد 93 شماره 143 ويژه نامه ايام امتحانات

آمادگي براي امتحانات - اضطراب امتحان - تغذيه در ايام امتحانات

نجمه سیدحسینی 0 15605 امتیاز مطلب: 3/5
آمادگي براي امتحانات در فرصتی مناسب قبل از امتحان مرور دروس را آغاز کنید. با آنکه قصدتان این نیست که مرور کردن درسها را خیلی سریع به اتمام برسانید، صبر کردن تا روزهای آخر برای مرور هم عامل مهمی در ایجاد تنش است. انجام دادن امور به مراتب آسا نتر از فکر کردن درباره به انجام رساندن آنها است.مقدار معینی از فشار مفید است و به عملکرد بهترکمک میکند. ولی این بدان معنا نیست که برای تحت تأثیر قرار دادن...

پيام مشاور ارديبهشت 93 شماره 142

اندكي درک؛ دیگران را بپذیریم - مشکلات گهگاهى - اختلاف را چگونه حل كنيم - خشم چيست؟ - خشم خود را چه كنيم؟ - بخشش را برگزینيم

نجمه سیدحسینی 0 11602 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
 اندكي درك ، ديگران را بپذيريم بسياري از ما سـعی در تغييـر دادن افـرادی داريم كـه بـا آنها در ارتباط هسـتيم. مـا زمان زيـادی را تلف می كنيـم تـا ديگـران را بـه آن شـكلی درآوريـم كـه خوش آيندمان اسـت، حال آنكه بيشـتر ايـن تلاش ها تا حـد زيـادی نا موفق انـد. آيـا تا به حـال به ايـن موضوع فكـر كرد هايـد كـه بـه جـای تغييـر ديگـران، آنهـا را بپذيريـد و درك كنيـد؟ چطور می توانيم افـراد را درك...

پيام مشاور اسفند 92 شماره 139

ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ ﺳـــﻼﻡ... - ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ - ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ - ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺭﺍ ﺟﺪﻯ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ

نجمه سیدحسینی 0 8775 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ ﺳـــﻼﻡ... ﻣﺪﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺑﻰ ﺧﺒﺮﻳﻢ. ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﺖ ﺑﮕﻮ. ﺍﺯ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﻟﺖ. ﺧﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺗﻨﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺒﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ. ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮ ﻭ ﻫﻤﺔ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺳـﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ. ﻧـﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺩﺍﺳﺘــﺎﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﺴـﺎﻃﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻣﻰ ﭼﻴﻨﺪ. ﺗﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ. ﺧﻮﺑﻰ ﻭ ﺑﺪﻳﺶ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺵ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺩﻧﻴﺎ...

پيام مشاوربهمن 92 شماره 138

ﻭﻗﺘﻰ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ - ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﺳﺒﻚ ﺍﺳﻨﺎﺩﻯ - ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻮﻳﻰ ﺭﺍ ﺟﺪﻯ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ - ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ

نجمه سیدحسینی 0 8546 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
ﻭﻗﺘﻰ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎ روياها ﻭ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜﻪ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ. ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ، ﺁﺭﺯﻭ ﻳﺎ ﻫﺪﻑ ﺩﻻﻳﻞ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺷﺎﻳﻊ، ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮﺩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ "ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻢ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﻡ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻓﺎﺟﻌﻪ...

پيام مشاورآذر 92 شماره 136

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ - ﻭﺩﺍﻉ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺨﺮﻳﺒﻲ - ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ - ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

نجمه سیدحسینی 0 8757 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ  ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1988، ﺍﻭﻝ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ  ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻡ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻳﺪ، ﺷﻌـﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 2011 ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 2015 "Getting To Zero" ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﺩﺍﻉ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺨﺮﻳﺒﻲ    ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ...

پيام مشاورآبان 92 شماره 135

ﺍﻯ ﻛﺎﺵ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻡ - ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ - ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ

نجمه سیدحسینی 0 8486 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
ﺍﻯ ﻛﺎﺵ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻡ  ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻭﻳـﮋﮔﻲ ﻣﺜـــﺒﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼً ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑﺤﺮﺍﻧــﻲ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﺳــﺮﻳﻊ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﭘﺎﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺍﻳﺴــﺘﻨﺪ، ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ، ﻗﺎﻃـــﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻇﺎﻫـــﺮﺍً ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﺳﺎﺯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ.  ﻧﻜﺎﺕ...

پيام مشاورمهر 92 شماره 134

ﻭﻳﮋﻩ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ -ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺭﻭﺍﻧﻰ - ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﻰ - ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ -ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﻣﻤﻨﻮﻉ!

نجمه سیدحسینی 0 8116 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
ﻭﻳﮋﻩ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻌﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ 2013 »ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻱ« ﺍﺳـــﺖ. ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﻭ ﺷـــﺎﻳﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺒﺤﺚ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ ﻭﻟﻲ ﻫﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻳﻢ ﻭ ﻛﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺴـــﺎﻳﻞ ﻭ مشكلاتشان هستيم.   ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﻰ  ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻏﺬﺍﻱ ﺫﻫﻦ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ...

پيام مشاورمهر 92 شماره 133 ( ويژه نامه دانشجويان خوابگاهي)

پنجره جادويي - دل تنگي سيري چند - به خودتان كمك كنيد - اتاقي براي زندگي - چقدر ارزش داريم - با لبخند وارد شويد - تقسيم وظايف - كمكم كن

نجمه سیدحسینی 0 7412 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
پنجره جادويي  نگاه کردن به جهان از روزنه اي کوچک، با مشاهدة دنیا از پنجره اي بزرگ بسیار متفاوت است. تماشاي جهان و دیگران از یک زاویة محدود سبب مي شود که فرد اطلاعات ناکافي و تحریف شده اي از دیگران دریافت کند و به نتایج نادرستي دربارة خود و دیگران برسد. در حالي که نگرش به جهان از دریچه اي بزرگتر این مشکل را در پي نخواهد داشت.   دل تنگي سیری چند؟  زندگــي دانشــگاهي وقتــي...

پيام مشاورشهريور 92 شماره 132 ويژه نامه دانشجويان ورودي 92

شروع تازه بدون نگراني - بي قضاوت وارد شويد - در جستجوي دوست - زندگي جديد محيط جديد - دانشجوي سال اول - هدايت ذهن- ارتباط استادانه-غلط مصطلح- اعتياد صفر و يك

نجمه سیدحسینی 0 7045 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
شروع تازه بدون نگرانی  نگراني زنجیـره یـا جریانـي از افـکار و تصاویر دلواپـس کننـده اسـت کـه معمولاً بـه آینـده ربط دارنـد. نگرانـي ترکیبـي از تفکـر وسواسـي در مـورد نحـوه ي حـل مسـاله یا اجتنـاب از مسـاله و فاجعه  سـازي در خصوص پیامدهاي مسـئله اسـت. بی قضاوت وارد شوید  دنیاي امروز عصر ارتباطات و تعامل افراد با یکدیگر است و ارتباطات بین فردي داراي جایگاه ویژه اي است، اما...

پيام مشاورخرداد 92 شماره 131

ﻭﻳﮋﻩ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ - ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﻗﻠﻴﺎﻥ - ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻯ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ - ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻚ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻯ- ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻯ ﻗﻮﻣﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ

نجمه سیدحسینی 0 7649 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
ﻭﻳﮋﻩ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﻭﻟﻲ ﺁﻣﺎﺭ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻙ ﺗﺮ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ؛ ﺻـﺪﻫﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻏﻴﺮﺳﻴﮕﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺩﻭﺩ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.    ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﻗﻠﻴﺎﻥ...

پيام مشاورارديبهشت92 شماره 129

ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻓﻀﻮﻝ ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ -ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻰ ﻛﻠﻴﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﻓﻖ -ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ -ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ

نجمه سیدحسینی 0 7449 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻓﻀﻮﻝ ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ  ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻳﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺯﺩﻩ  ﻭ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻟﺤـﻈﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ. ﻟـﺤﻈﺔ ﻣـﻮﻋﻮﺩ ﻓـﺮﺍ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻳﻢ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ  ﺟﻠﻮﻱ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻭ ﻓــﻴﻠﻢ ﻳﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻇﺮﻑ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ...

پيام مشاورفروردين 92 شماره 128

من سال جديدم- پذيرفتن يك روز باراني - پيش به سوي سال جديد- راههايي براي ابراز تاسف

نجمه سیدحسینی 0 7912 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
من سال جديدم ﻣﻦ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺷﻤﺎ، ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﻧﻮ، ﺻﻔﺤـﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻨـﻮﺯ ﺳﻴـﺎﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻫﺴـــﺘﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻜﻪ ﻫﻨﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻴــﺎﻣﻮﺯﻳﺪ. ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺘــﻲ ﺩﻳﮕﺮﻡ ﺗﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣــﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻳﺪ تمرين كنيد و به تجربه در آوريد    پذيرفتن يك روز باراني ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓــــﺘﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻣﻔﺼﻠﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ، ﻭﻟﻰ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ...

پيام مشاوراسفند 91 شماره 127

به بهانه نوروز-تعطيلات بدون استرس-نكات كليدي ازدواج-تعطيلات خوب است حتي اگر در كمال نباشد

نجمه سیدحسینی 0 7537 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯ  ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ، ﺟﺸــﻦ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺧﺎﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻼﺕ ايران نوروز را جشن مي گيرند.   ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ  ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ، ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻋﻄﺎ...
فرم نظرات و پیشنهادات

با ما در ارتباط باشید


@ کلیه حقوق برای دفتر مشاوره و سلامت محفوظ است.

تماس با ما

شماره تماس:

96664471 21 (98+)

آدرس ایمیل: ch@saorg.ir

آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی سابق)، پلاک 27، سازمان امور دانشجویان، طبقه چهارم

کدپستی: 44734-15819  -  صندوق پستی: 1117-15815


دی ان ان