اخبار دفتر مشاوره و سلامت

پیام مشاور 235
setarehjafari

پیام مشاور 235

مرداد 1400

سـلامت روان شـامل بهزیسـتی هیجانی، روانشـناختی و اجتماعـی اسـت که نحوه تفکر، نوع احسـاس و شـیوه عملکردمـان را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. سلامت روان علـاوه بـر مـوارد فـوق، بـر نحـوه مدیریـت اسـترس و هیجانـات منفـی و نیـز شـیوه ارتبـاط برقـرار کـردن بـا دیگـران، تصمیم گیـری و گزینـش انتخاب هایمـان تأثیـر میگــذارد....

چاپ
2293

دانلود فایل

  • -pm-235(.pdf, 1/04 MB) - 66 دانلود

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی

@ کلیه حقوق برای سازمان امور دانشجویان محفوظ است.

تماس با ما

شماره تماس:

96664471 21 (98+)

آدرس ایمیل: ch@saorg.ir

آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی سابق)، پلاک 27، سازمان امور دانشجویان، طبقه چهارم

کدپستی: 44734-15819  -  صندوق پستی: 1117-15815


دی ان ان