مشخصات تماس با مراکز مشاوره دانشجویی

جهت بهره‌مندی از خدمات روانشناسی، مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری  دانشگاه‌های دولتی 

معرفی مراکز مشاوره

مشخصات تماس با مراکز بهداشت و درمان دانشجویی

جهت بهره‌مندی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی از خدمات بهداشت و درمان

مراکز بهداشت و درمانمناسبت‌های ملی و جهانی

رویدادهای روز جهانی « سلامت روان »اهم فعالیت‌های دفتر مشاوره و سلامت

..........

ارتقا و پیشگیری
فعالیت‌های مداخله‌ای
ارزشیابی
فعالیت‌های پژوهشی
HSE
مشاوره شغلی - تحصیلی
مشاوره فردی
سواد سلامت

کارنامه سلامت روان

شروع

 

کارنامه سلامت جسم

شروع

 

خبرنامه دفتر مشاوره و سلامت

نودو سه ، نود و چهار و نود و پنجمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت تدوین گردید.

نودو سه ، نود و چهار و نود و پنجمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت تدوین گردید.

دانلود فایل

نودمین ، نود و یکمین و نود و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت تدوین گردید.

نودمین ، نود و یکمین و نود و دومین  شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت تدوین و به مخاطبان ارسال گردید.

دانلود فایل

ماهنامه پیام مشاور

پیام مشاور 198
setarehjafari
/ دسته: پیام مشاور

پیام مشاور 198

شهریور 1397

زندگـی زیبـای دانشـجویی آغـاز شـده و گام هایـی اسـتوار، مـا را بـه فصلی جدیـد از زندگـی وارد کرده اسـت. تجربـه زندگـی دانشـجویی مـی توانـد از ما انسـان هایی تـازه بسـازد کـه فردایـی بهتـر بـرای خـود و دیگـران رقم بزنـد. تجربه هـای غنـی سـال های دانشـجویی ممکـن اسـت تـا همیشـه راهگشـای ما باشـد. بـودن در خوابـگاه گاهـی می توانـد حتـی از حضـور در کلاس هـم آموزنده تـر باشـد. روبـه رو شـدن بـا افرادی از فرهنگ هـای مختلـف کـه نگاهـی متفـاوت بـه زندگی دارنـد، تعامـل بـا افـراد و تلاش بـرای احتـرام گذاشـتن بـه عقایـد آنهـا بـه شـکلی کـه بتوانیـم بـه ارزش هـای خــود پایبنــد بمانیــم و آگاهــی از همــه تفاوت هــای احتمالـی افـراد و در عیـن حـال دوسـت و همـراه یکدیگر مانـدن و احتـرام گذاشـتن به عقایـد یکدیگـر، درس های ارزشـمندی بـرای مـا بـه ارمغـان مـی آورد. بـرای همیـن اسـت کـه زندگـی خوابگاهـی می توانـد عمـق بیشـتری بــه آموخته هــای کلاس بدهــد و مــا را بــرای زندگــی در دنیـای بیـرون دانشـگاه آماده تـر کنـد. زندگـی دانشـجویی و خوابگاهـی بـرای بیشـتر مـا اولیــن فرصــت تجربــه زندگــی مســتقل اســت. مــا از خانـه و خانـواده دوریـم. بایـد بیاموزیـم زندگـی خـود را سـازماندهی کنیـم. وظایفمـان را بـدون کمـک مسـتقیم والدیــن بــه انجــام برســانیم. بایــد بتوانیــم هزینه هــا و البتـه زمانمـان را بـه خوبـی مدیریـت کنیـم تـا دچـار دردســر نشــویم؛ و البتــه ایــن فرصــت شــاید بــرای بســیاری از مــا اولیــن فرصــت باشــد تــا دســت بــه تجربه هــای مســتقلی بزنیــم. برخــی از ایــن تجربه هــا ممکـن اسـت درس هایـی بـه مـا بیاموزنـد کـه موجـب پیشـروی مـا شـوند، البتـه برخـی از ایـن تجربه هـا نیـز ممکـن اسـت جبـران ناپذیـر باشـند. محیـط خوابـگاه بـه مـا می آمـوزد کـه چگونـه بـا دیگـران تعامـل کنیـم. بسـیاری از فضاهـا و امکانـات به شـکل اشـتراکی در اختیـار همـه هـم اتاقی هـا یـا حتـی سـاکنان خوابـگاه اسـت. پـس ما بایـد بیاموزیـم چگونه بــا افــراد دیگــر تعامــل کنیــم و بــر اســاس رضایــت طرفیـن از فضاهـا و امکانـات مشـترک اسـتفاده کنیـم. چــه رهبــر گــروه تحقیقاتــی باشــیم، چــه عضــو تیــم ورزشـی یا عضـوی کوچـک در انجمـن علمی دانشـکده، مهــم ایــن اســت کــه بــودن در ایــن موقعیت هــا بــه مــا کمــک می کنــد تــا مهارت هــای ارتباطــی مــان را تقویـت کنیـم، بیاموزیـم چگونـه بـا دیگران و همسالان خـود تعامـل کنیم، بـه اختلاف نظرهـا احتـرام بگذاریم، بتوانیـم در صـورت لـزوم یـک گـروه را مدیریـت کنیم، به طـور موثـر و مسـئولانه و نیـز براسـاس اصـول اخلاقی بـا دیگـران کار کنیـم و بـه موفقیـت برسـیم. کسـب و ارتقــای همــه ایــن مهارتهــا ممکــن اســت مــا را بــا چالش هایـی روبـه رو کنـد، امـا در نهایـت دسـتاوردهای بینظیــری بــه ارمغــان خواهــد آورد.

مطلب قبلی پیام مشاور 197
مطلب بعدی پیام مشاور 199
چاپ
23 به این مطلب امتیاز دهید:
بدون امتیاز

دانلود فایل

  • 198(.jpg, 64/86 KB) - 1 دانلود

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

کتاب

ماهنامه

بروشور

سایر انتشارات

ویدئو

پادکست

.
.

در صورتی که در سال جدید تحصیلی کارنامه سلامت روان را تکمیل ننموده‌اید از طریق لینک بالا در این طرح شرکت کنید تا کارشناسان مراکز مشاوره با شما تماس حاصل نمایند و یا با شماره تلفن مرکز مشاوره دانشگاه خود تماس حاصل فرمایید.

بله. علاوه بر مشاوره شغلی - تحصیلی شما می‌توانید در سایر زمینه‌های مشاوره روانشناختی از خدمات روانشناسان مرکز مشاوره دانشگاه خود بهره‌مند شوید.

فرم نظرات و پیشنهادات

با ما در ارتباط باشید


@ کلیه حقوق برای دفتر مشاوره و سلامت محفوظ است.

تماس با ما

شماره تماس:

96664471 21 (98+)

آدرس ایمیل: ch@saorg.ir

آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی سابق)، پلاک 27، سازمان امور دانشجویان، طبقه چهارم

کدپستی: 44734-15819  -  صندوق پستی: 1117-15815


دی ان ان