مشخصات تماس با مراکز مشاوره دانشجویی

جهت بهره‌مندی از خدمات روانشناسی، مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری  دانشگاه‌های دولتی 

معرفی مراکز مشاوره

مشخصات تماس با مراکز بهداشت و درمان دانشجویی

جهت بهره‌مندی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی از خدمات بهداشت و درمان

مراکز بهداشت و درمانمناسبت‌های ملی و جهانی

رویدادهای روز جهانی « سلامت روان »اهم فعالیت‌های دفتر مشاوره و سلامت

..........

ارتقا و پیشگیری
فعالیت‌های مداخله‌ای
ارزشیابی
فعالیت‌های پژوهشی
HSE
مشاوره شغلی - تحصیلی
مشاوره فردی
سواد سلامت

کارنامه سلامت روان

شروع

 

کارنامه سلامت جسم

شروع

 

خبرنامه دفتر مشاوره و سلامت

نودو سه ، نود و چهار و نود و پنجمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت تدوین گردید.

نودو سه ، نود و چهار و نود و پنجمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت تدوین گردید.

دانلود فایل

نودمین ، نود و یکمین و نود و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت تدوین گردید.

نودمین ، نود و یکمین و نود و دومین  شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت تدوین و به مخاطبان ارسال گردید.

دانلود فایل

ماهنامه پیام مشاور

پیام مشاور 197
setarehjafari
/ دسته: پیام مشاور

پیام مشاور 197

شهریور 1397

دانشـجویان سـال اول معمـوال مدتهـا پیـش از دانشـجو شـدن، انتظاراتـی از زندگـی دانشـجویی دارنـد. بسـیاری از دانش آمـوزان، مشـتاقانه منتظـر ورود بــه دانشــگاهاند تــا آزادی و ماجراجویــی بیشتــری تجربــه کننــد. بعضــی دیگــر ممکــن اســت در ابتــدا خیلــی مشــتاق دانشــگاه باشــند، امــا پــس از مدتــی درمی یابنــد کــه تجربــه واقعــی آنهــا از دانشــگاه، بســیار متفــاوت بــا انتظــارات قبلیشــان اســت. بــه عــاوه تــرک خانــه بــرای گروهـی از دانشـجویان دشـوار اسـت و بـه همیـن جهـت از رفتـن بـه دانشـگاه واهمـه دارنـد. تقریبـا همــه دانشــجویان، بــا هــر انتظــاری کــه وارد دانشـگاه شـده باشـند، در ابتـدای ورود به دانشـگاه، بـا تجـارب چالـش برانگیـز، جـذاب و در عیـن حـال جدیـدی کـه هرگـز انتظـارش را نداشـته اند، مواجـه میشــوند. بســیاری از دانشــجویان از آزادی بــرای تصمیم گیــری در زندگــی دانشــجویی اســتقبال می کننــد. بعضــی دیگــر ممکــن اســت ایــن ســطح از آزادی را بـه طـور عجیبـی ناآشـنا و سـخت بیابنـد. ســال اولی هایی کــه در خوابــگاه ســاکن می شــوند، اگرچـه ارتبـاط خـود را بـا خانـواده از طریـق تلفـن و کامپیوتـر حفـظ می کننـد، امـا مجبورنـد بسـیاری ازتصمیم ها را مستقلا ً بگیرنــد.

مطلب قبلی پیام مشاور 196
مطلب بعدی پیام مشاور 198
چاپ
23 به این مطلب امتیاز دهید:
بدون امتیاز

دانلود فایل

  • 197(.pdf, 1/01 MB) - 1 دانلود

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

کتاب

ماهنامه

بروشور

سایر انتشارات

ویدئو

پادکست

.
.

در صورتی که در سال جدید تحصیلی کارنامه سلامت روان را تکمیل ننموده‌اید از طریق لینک بالا در این طرح شرکت کنید تا کارشناسان مراکز مشاوره با شما تماس حاصل نمایند و یا با شماره تلفن مرکز مشاوره دانشگاه خود تماس حاصل فرمایید.

بله. علاوه بر مشاوره شغلی - تحصیلی شما می‌توانید در سایر زمینه‌های مشاوره روانشناختی از خدمات روانشناسان مرکز مشاوره دانشگاه خود بهره‌مند شوید.

فرم نظرات و پیشنهادات

با ما در ارتباط باشید


@ کلیه حقوق برای دفتر مشاوره و سلامت محفوظ است.

تماس با ما

شماره تماس:

96664471 21 (98+)

آدرس ایمیل: ch@saorg.ir

آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی سابق)، پلاک 27، سازمان امور دانشجویان، طبقه چهارم

کدپستی: 44734-15819  -  صندوق پستی: 1117-15815


دی ان ان