Menu

انتشارات

پيام مشاور ارديبهشت 93 شماره 142

پيام مشاور ارديبهشت 93 شماره 142

پيام مشاور ارديبهشت 93 شماره 142

اندكي درک؛ دیگران را بپذیریم - مشکلات گهگاهى - اختلاف را چگونه حل كنيم - خشم چيست؟ - خشم خود را چه كنيم؟ - بخشش را برگزینيم

 اندكي درك ، ديگران را بپذيريم

بسياري از ما سـعی در تغييـر دادن افـرادی داريم كـه بـا آنها در ارتباط هسـتيم. مـا زمان زيـادی را تلف می كنيـم تـا ديگـران را بـه آن شـكلی درآوريـم كـه خوش آيندمان اسـت، حال آنكه بيشـتر ايـن تلاش ها تا حـد زيـادی نا موفق انـد. آيـا تا به حـال به ايـن موضوع فكـر كرد هايـد كـه بـه جـای تغييـر ديگـران، آنهـا را بپذيريـد و درك كنيـد؟ چطور می توانيم افـراد را درك كنيـم و با جلـب اطمينان، آنهـا را به سـوی خود جذب نمائيـم؟ آيـا توجـه كرد هايد كـه وقتی شـخصی برايتان حرف مي زند و شـما احسـاس او را می فهميد و سـعی می كنيـد اجـازه دهيـد كه هيجـان خـود را خالـی كند.

مشكلات گهگاهي

من ساكن خوابگاه هستم و با اين كه هم اتاقي هاي من خيلي ملايم و خوب هستند ولي نمي توانم بعضي از حرف هايم را به آنها بزنم. بعضي جاها خجالت مي كشم كه نظر خودم را به آنها بگويم. مثلاً چرا من بايد هميشه ظرف ها را  جمع كنم و مواردي از اين قبيل. مي دانم كه اگر در اين مورد با آنها حرف بزنم، حرفم را قبول مي كنند ولي رويم نمي شود كه در اين موارد با آنها صحبت كنم. لطفا مرا راهنمايي كنيد.

اختلاف را چگونه حل كنيم

مهارت حل اختـلاف بـه شـما كمـك مي كنـد كـه بتوانيـد اختلاف هـا، رنجش هـا و گلايه هـا را بـه صـورت سـالم و سـازنده اي بيـان كنيـد و بـراي آنها راه حل هاي سـالمي بيابيـد. راه حل هاي برنـده - برنده يعنـي راه حل هايـي كـه هـر يـك از طرفيـن موافـق آن باشـند نـه اين كـه يكي برنـده و ديگـري بازنده باشـد و نـه آن كـه هـر دو طـرف بازنـده باشـند. بـه ايـن ترتيـب، فـرد مي توانـد بـه صورت سـالمي بـه ارتبـاط خـود ادامـه دهد. بـراي برطـرف كردن مسـايل ارتباطـي بـا دوسـتان و خانـوادة خـود، بهتر اسـت از ايـن مهـارت اسـتفاده كنيد.

خشم چيست

در يك كلام خشــم يــك احســاس انســانی اســت. همــه مــا خشــم را تجربــه می كنيــم. نمی تــوان كســی را پيــدا كــرد كــه آن را تجربــه نكــرده باشــد. نمی تــوان گفــت خشــم خــوب يــا بــد اســت. عامــل تعييــن كننــده خوبــی يــا بــدی ايــن احســاس عواقــب رفتــاری مــا در زمــان بــروز خشــم اســت. انســان بــرای تعالــی نيازمنــد همــه عواطــف بشــری اســت. خشــم نيــز نظيــر ســاير عواطــف انســانی ابــزاری موثــر در جهــت رشــد و بالندگــی اســت؛ بــه شــرط آنكــه بدانيــم آنــرا چگونــه مديريــت كنيــم و بــه كار بنديــم. تــا جايــی كــه برخــی انديشــمندان اســتفاده از خشــم بــرای بالندگــی فــردی را از بزرگ تريــن درس هايــی می داننــد كــه هــر كــس در طــول زندگــی می آمــوزد. 

خشم خود را چه كنيم

گريزي از خشــم نيســت. كــم يــا زيــاد، شــديد يــا خفيــف، بــه آســاني يــا دشــوار، همــة مــا خشــم را تجربــه مي كنيــم. راهــي بــراي فــرار از آن وجــود نــدارد. مــا عصبانــي مي شــويم چــون بــه نوعــي احســاس خطــر مي كنيــم. نــه مي توانيــم احســاس خطــر را متوقــف كنيــم و نــه پاســخ طبيعــي روانمــان بــه ايــن احســاس را. آنچــه تحــت اراده و كنتــرل ماســت رفتــار هــر يــك از مــا در پــي بــروز خشــم اســت. ســه راه پيــش روي ماســت تخليه هيجاني، ناديده گرفتن و مقابله.

بخشش را برگزينيم

طبق تعريف انجمن روانشناسی امريكا بخشش يك فرآيند آگاهانه و داوطلبانه است كه در پی يك تصميم سنجيده شكل می گيرد، ضمن آن نگرش و احساس فرد نسبت به كسی كه او را آزرده و به حقوقش تجاوز كرده است تغيير می كند. در طی اين فرآيند به رغم رفتار غيردوستانه ديگری، فرد تلاش می كند تا از احساسات منفی و تمايل برای انتقام گرفتن و تلافی رها شود. برخی نظريه های روانشناسی حتی پا را از اين فراتر نهاده اند و معتقدند در طی اين فرآيند فرد می تواند به ابراز محبت و آرزوی سلامتی برای فرد متخاصم روی بياورد. به هر طريق روانشناسی نيز نظير فلسفه و علم اخلاق به اين نتيجه رسيده است كه بخشش می تواند در سلامت افراد تاثير به سزايی داشته باشد. ملزومات گذشت نظير كاهش غضب و تمايلات اجتنابی برای دوری از فرد متخاصم و موقعيت های مرتبط با وی از يك سو و آرزوی بهبودی برای فرد متجاوز از سوی ديگر می تواند عواقب مثبت زيادی در پی داشته باشد
 

مطلب قبلی پيام مشاور ارديبهشت 93 شماره 141
مطلب بعدی پيام مشاور خرداد 93 شماره 143 ويژه نامه ايام امتحانات
چاپ
6198 به این مطلب امتیاز دهید:
بدون امتیاز

دانلود فایل

  • pm-142(.pdf, 1/43 MB) - 85 دانلود

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

x
دی ان ان