Menu

انتشارات

پيام مشاورمهر 92 شماره 133 ( ويژه نامه دانشجويان خوابگاهي)

پيام مشاورمهر 92 شماره  133 ( ويژه نامه دانشجويان خوابگاهي)

پيام مشاورمهر 92 شماره 133 ( ويژه نامه دانشجويان خوابگاهي)

پنجره جادويي - دل تنگي سيري چند - به خودتان كمك كنيد - اتاقي براي زندگي - چقدر ارزش داريم - با لبخند وارد شويد - تقسيم وظايف - كمكم كن

پنجره جادويي

 نگاه کردن به جهان از روزنه اي کوچک، با مشاهدة دنیا از پنجره اي بزرگ بسیار متفاوت است. تماشاي جهان و دیگران از یک زاویة محدود سبب مي شود که فرد اطلاعات ناکافي و تحریف شده اي از دیگران دریافت کند و به نتایج نادرستي دربارة خود و دیگران برسد. در حالي که نگرش به جهان از دریچه اي بزرگتر این مشکل را در پي نخواهد داشت.

 

دل تنگي سیری چند؟

 زندگــي دانشــگاهي وقتــي دور از خانــه و خانــواده آغــاز مي شــود هیجــان و اضطــراب بــه همــراه دارد. برخــي ســریعاً بــر شــرایط غلبــه مي کننــد و خــود را بــا آن تطبیــق مي دهنــد امــا بــراي ســایر افــراد گــذار از ایــن مرحلــه کمــي طولاني تــر اســت و گاهــي اوقــات منجــر بــه دلتنگــي بــراي خانــه مي شــود. از دســت دادن آنچــه کــه انســان بــا آن خــو گرفتــه و احســاس امنیــت مــي  کــرده اســت، حســرت و تاســف را در پــي دارد. 

 اتاقی برای زندگی ارتباط ماهرانه

دارا بـودن مهارت هـاي ارتباطـي لازمـة زندگـي اجتماعـي و مشـترك اسـت. ایـن مهارت هـا ضمـن گسـترش حیطـه ارتباطي و شـبکه حمایت اجتماعـي موجـب تحکیـم هـر چـه بیشـتر روابط شـما بـا هـم اتاقي هایتـان مي شـود.  

 

اتاقي براي زندگي آداب معاشرت

زندگـی در یک اتـاق کوچک خوابگاه دانشـجویی همـراه بـا یـک یـا چنـد فـرد کامـلاً غریبـه کار آسـانی نیسـت و مهارت های خاصـی لازم دارد. مهارت هایـی کـه می توانـد بـرای هـر فـردی بـه ویـژه دانشـجوی سـاکن خوابـگاه مفیـد باشـد، عبارتنـد از: مهـارت خودآگاهـی، همدلـی، کنترل هیجان هـای منفـی، کنترل اسـترس، حل مسـئله، تصمیم گیـری، برقـراری ارتباط موثـر و... در کنار ایـن مهارت هـا آموختن برخی اصـول اولیه آداب معاشـرت بـا هم اتاقـی یکـی از ضروری تریـن آموزش هـای یـک دانشـجوی سـاکن خوابـگاه است. 

 

چقدر ارزش داريم

ارزش واژه اي اسـت کـه در هـر یـک از علـوم معنـاي خاص خود را دارد اما در علم جامعه شناسـي ارزش بـه معناي خوب یا بد، شایسـته یا ناشایسـت، مطلـوب یـا نامطلـوب در نـزد یـک فـرد یـا گـروه تعریـف شـده اسـت. ارزش هـا دقیقـاً آن چیزهایـي هسـتند کـه مـا بیشـترین بهـا را برایشـان قائلیـم، برایمـان عزیـز، قیمتـي و مهـم هسـتند و مـا بـدون آنهـا قـادر به زندگـي مطلـوب نیسـتیم.  

 

با لبخند وارد شويد

 خنـده بازتـاب یا واکنشـی اسـت که بـه منظور تخلیـه هیجانـات به کار مـی رود، و چـون هیجاناتی که به دلیل شـرایط مختلف چون مشـکلات شـدید محیـط؛ حـوادث اتفاقـی و بازداری هـای ذهنی راهی بـه بیـرون نمی یابنـد از طریـق خندیـدن از ذهن و بـدن تخلیـه می گردنـد. در واقـع بـه دلیـل همیـن تخلیـه هیجانیسـت کـه خنـده صـورت مي گیـرد. 

تقسيم وظايف

 فـردي بسـیار فعـال، پرانـرژي، وظیفه شـناس و کوشاسـت. از زماني که وارد خوابگاه شـده بسـیاري از کارها و فعالیت هاي اتاق را برعهده گرفتـه اسـت. او قبل از آن که کسـي بـه فکر مرتب کـردن و نظافـت اتـاق بیفتـد، تمیـز کـردن اتـاق را آغـاز مي کنـد. همچنیـن، قبـل از آن که کسـي فکر کنـد کـه باید چـاي آماده شـود یـا ظرف ها شسـته شـود کار را شـروع مي کنـد. بـراي م. انجـام چنیـن کارهایـي نـه سـخت اسـت و نـه مهـم. بـه همیـن دلیـل، در ابتـدا نـه  از کسـي توقع داشـت که کاري را انجـام دهـد و نه توقع قدرشناسـي داشـت.
 

كمكم كن

 دوران دانشــجویي بــا فشــارهاي زیــادي همــراه اســت. بــه دنبــال فشــارها، احساســات متفاوتــی دانشــجویان را رنــج مي دهــد و اگــر بــه درســتي نتواننــد بــا ایــن شــرایط مقابلــة صحیــح و ســالمي داشــته باشــند، روحیــه و ســلامت روان آنهــا دچــار مشــکل مي گــردد. 

 


مطلب قبلی پيام مشاورشهريور 92 شماره 132 ويژه نامه دانشجويان ورودي 92
مطلب بعدی پيام مشاورمهر 92 شماره 134
چاپ
4900 به این مطلب امتیاز دهید:
بدون امتیاز

دانلود فایل

  • pm-133(.pdf, 2/66 MB) - 121 دانلود

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

x
دی ان ان