Menu

انتشارات

پيام مشاورشهريور 92 شماره 132 ويژه نامه دانشجويان ورودي 92

پيام مشاورشهريور 92 شماره  132 ويژه نامه دانشجويان ورودي 92

پيام مشاورشهريور 92 شماره 132 ويژه نامه دانشجويان ورودي 92

شروع تازه بدون نگراني - بي قضاوت وارد شويد - در جستجوي دوست - زندگي جديد محيط جديد - دانشجوي سال اول - هدايت ذهن- ارتباط استادانه-غلط مصطلح- اعتياد صفر و يك

شروع تازه بدون نگرانی

 نگراني زنجیـره یـا جریانـي از افـکار و تصاویر دلواپـس کننـده اسـت کـه معمولاً بـه آینـده ربط دارنـد. نگرانـي ترکیبـي از تفکـر وسواسـي در مـورد نحـوه ي حـل مسـاله یا اجتنـاب از مسـاله و فاجعه  سـازي در خصوص پیامدهاي مسـئله اسـت.

بی قضاوت وارد شوید

 دنیاي امروز عصر ارتباطات و تعامل افراد با یکدیگر است و ارتباطات بین فردي داراي جایگاه ویژه اي است، اما بعضي مواقع عواملي مانع از ارتباطات سالم مي شود. یکي از موانع اصلي و مهم در شکل گیري یك ارتباط سالم قضاوت دیگران و عيب جويي كردن از آنهاست.

 

در جستجوی دوست

 از مهمتریـن ویژگی هـای زندگـی دانشـجویی افزایـش ارتبـاط و روابـط اجتماعی اسـت. حتـی اگـر در گذشـته ارتباط هـای اجتماعـی خوبـی داشـته اید، دانشـگاه و روابـط اجتماعـی مربوط بـه آن چیز دیگری اسـت. در دانشـگاه فرصتـي فراهم مي شـود که بـا افرادی از گوشـه و کنـار کشـور و بـا فرهنگ هـای مختلـف آشـنا شـوید. احتمـال کمـی وجـود دارد در دانشـگاهی قبـول شـوید کـه دوسـتان صمیمـی در آن داشـته باشـید.

 

زندگی جدید، محیط جدید

  دانشــجویي و ســال هاي دانشــگاه تجربــه منحصــر بــه فــرد و چالــش برانگیــزي اســت کــه در عیــن شــیریني و جذابیــت، مشــکلات و مســایل خــاص خــود را نیــز بــه همــراه دارد. معمــولاً دانشــجویان بــا دنیایــي از آرزوهــا و انتظــارات وارد دانشــگاه مي شــوند. برخــي از ایــن آرزوهــا و انتظــارات دســت یافتنــي و برخــي دور از دســترس هســتند. 

 

دانشجوی سال اول

 آیا بـراي زندگي دانشـجویي آماده اید؟ براي آغاز نیمسال اول تحصیلي نکات مهمي وجود دارد.  اگـر احسـاس مي کنیـد آغـاز نیمسـال اول مشـکلاتي بـراي شـما بـه وجـود آورده، تنهـا نیسـتید. دور بـودن از خانـه بـرای همـه دانشـجویان کار مشـکلی اسـت. بـه یـاد داشـته باشـید کـه شـما فقـط ریاضیـات، فیزیـك، روان  شناسـي، زیست شناسـی  یـا درس هاي دیگر را یـاد نمي گیریـد.

 

هدایت ذهن

 آیـا تاکنـون بـا افـرادي برخـورد کـرده ایـد که بیشـتر فعالیت هـاي درسـي و یادگیریشـان را در کلاس درس انجـام مـي دهنـد، در خـارج از آن فعالیـت چندانـي ندارند، در نهایـت در امتحانات نتایـج خوبـي کسـب مـي کنند؟
در مقابـل افرادي هم هسـتند کـه در عین حضور فعـال شـان در کلاس، فعالیـت هاي درسـي خود را در محیـط هایـي دیگـر نیـز پیگیري مـي کنند و بـا وجـود تـلاش هـاي بـي وقفـه اي کـه براي کسـب نتایـج بهتـر انجـام مي دهنـد نتایـج برابر و یـا حتـي گاهـي نمـرات پاییـن تري نسـبت به گـروه اول کسـب مـي کنند...

 

ارتباط استادانه

  اسـتادان معمـولاً دانشـجویان زیـادی دارند و بسـیار مشـکل اسـت کـه از بین همـه آنها، شـما را بشناسـند. این روش ها بـه شـما کمـك می کنـد کـه اسـتادتان شـما را بهتـر بشناسـد و مناسـبات خوبی با شما داشته باشد.

 

غلط مصطلح

  برخی اشتباهات در شروع دانشگاه قابل حل و قابل گذشت است، اما برخی اشتباهات، مشکلات جدی به همراه دارد، بنابراین بهتر است از آن جداً خودداری شود. دراینجا برخی اشتباهات رایج و راه های اجتناب از آن توصيه شده است.


اعتیاد صفر و یک

 دسترسـی بـه اینترنـت، پدیـده ای رو بـه گسـترش اسـت و هـر روز تعـداد بیشـتری از افـراد در زمـره اسـتفاده کننـدگان اینترنـت قـرار می گیرنـد. اینترنـت در همـه جـا حضـور دارد، در خانه ، دانشگاه، و البته خوابگاهمطلب قبلی پيام مشاورخرداد 92 شماره 131
مطلب بعدی پيام مشاورمهر 92 شماره 133 ( ويژه نامه دانشجويان خوابگاهي)
چاپ
4591 به این مطلب امتیاز دهید:
بدون امتیاز

دانلود فایل

  • pm-132(.pdf, 2/27 MB) - 131 دانلود

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

x
دی ان ان