Menu

انتشارات

پيام مشاورآبان 91 شماره 123

پيام مشاورآبان 91 شماره  123

پيام مشاورآبان 91 شماره 123

  شما‌هماني‌هستید‌كه‌رفتار‌مي‌كنید‌...‌-  كسب‌هویت‌در‌جوانان‌-  تماشاي‌دیروز-  نكات‌كلیدي‌براي‌جوانان‌در‌آستانه‌ازدواج

شما هماني هستيد كه رفتار مي كنيد

 در مقایســه کلام با رفتار، رفتار ملاك مهمتري براي خودشناســي اســت. در این راســتا، یكي از راههاي ارزیابي خود این اســت که به رفتار خود در ارتباط با دیگران و موقعیت هاي مختلف توجه کنید، در واقع شــما هماني هســتید که رفتار مي کنید پس اگر مي خواهید، خود را بشناســید، باید به رفتار و واکنش هایتان دقت کنید و بر اســاس آن دربارة خود قضاوت کنید و دیدگاه خود را نســبت به خود تغییر دهید. 

 

كسب هويت در جوانان

یكي از مهم ترین نظریه هاي رشــد توســط اریك اریكســون ارائه شــده است که از دانشمندان بسیار سرشناس روانشناسي مي باشد. کار برجسته اریكسون، ارائه مراحل رشــد رواني - اجتماعي است.براســاس نظریه این دانشــمند زندگي انسان از مراحل مختلفي تشكیل شده است که به طور متوالي و پي در پي قرار دارند.در هر مرحله رشد وظیفه رواني خاصي وجود دارد که اگر فرد آن وظیفه رشــدي را انجام دهد مي تواند آن مرحله را به درستي پشت سر بگذارد و به مرحله بعدي رشد برسد.

 

تماشاي ديروز

گذشته گاهي زيبا و ناراحت كننده است.گذشته جايي است كه موفقيت ها ، فقدان ها،اولين كنجكاوي ها و ناكامي هايمان را در آن تجربه كرده ايم.

 

نكات كليدي براي جوانان در آستانه ازدواج

بهترين دوستان شما چه ويژگي هايي دارند؟ در پاسخ به اين سوال عده اي از روابط عمیق و صمیمانه اي حرف  مي زنند که با برخي از دوستان شان دارند، عده اي هم پاي  علاقه را پیش مي کشند و مي گویند که به برخي از دوستان خود بسیار علاقمندند. در کل مي توان گفت، بهترین دوســت کسي است که به او علاقه مندیم و با او رابطه ي صمیمانه اي داریم و مهم تر از همه این که بهترین دوستان ما تا حدودي شبیه خود ما هستند حداقل در جهان بیني ، نظام ارزشي و ویژگي ها و خصوصیات اصلي.

 

 

 


مطلب قبلی پيام مشاورمهر 91 شماره 122
مطلب بعدی پيام مشاورآذر 91 شماره 124
چاپ
3433 به این مطلب امتیاز دهید:
بدون امتیاز

دانلود فایل

  • pm-123(.pdf, 651/05 KB) - 75 دانلود

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

x
دی ان ان