انتشارات دفتر مشاوره و سلامت ویژه دانشجویان

مهارت های نرم

ویژه دانشجویان

setarehjafari 0 2379 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
soft skills ترجمه: هليا رنجبر ويراستار : فاطمه فالحی طراحی و گرافیک: حمیدرضا منتظری آدرس: تهران/ خیابان شانزده آذر/ خیابان ادوارد براون/ شماره پانزده/ مركز مشاوره دانشگاه تهران نوبت چاپ: چاپ اول/ مردادماه 1400 تیراژ: الکترونیکی

برنامه بتا

یک سوال بپرسید، یک زندگی را نجات دهید!

setarehjafari 0 1989 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
ترجمه و تدوین: حمید یعقوبی - عضو هیات علمی دانشگاه شاهد حمید پورشریفی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مدیر پروژه: حمید پیروی - رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران گرافیـــک و طراحـــی: حمید رضـــا منتظـــری نوبت چاپ: چاپ اول سـال انتشـار: 1396

برای ترک سیگار هیچوقت دیر نیست

از مجموعه کتابچه های راهنمایی برای رهایی همیشگی از سیگار (چاپ اول/ 1396)

setarehjafari 0 1840 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
ترجمه و تالیف: حسن اکبرزاده کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه بـرای بیشـتر مـردم، مصـرف سـیگار اعتیـاد مـی آورد. سـیگار حـاوی نیکوتیـن اسـت و نیکوتیـن بسـیار اعتیـاد آور اسـت. مصـرف سـیگار نیکوتیـن را بـه مغـز می فرسـتد. سـپس مغـز مـواد شـیمیایی خاصـی را آزاد می کنـد کـه میتوانـد اثـر خشـنودی داشـته باشـد. امـا خشـنودی دوام چندانـی نـدارد. زمانی که تمام شـود، بدن نیکوتین بیشتری مـی خواهـد. بـا...

آموزش مهارت های معنوی

کتاب کار دانشجویان

setarehjafari 0 1836 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
مهارتهای معنوی: کتاب کار دانشجویان نگارش: ربــابه نــوری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی  ویرایش: دکتر جعفر بوالهری عضو هیات علمی انستیتو روان پزشکی تهران - دانشگاه علوم پزشكی ایران نوبت چاپ: اول، بهار 1392

ارتقای عادت های مطالعه مؤثر

چگونه مطالعه کنیم؟

setarehjafari 0 1000 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
مطالعـه یـک مهـارت اسـت. بـرای موفقیـت در دانشـگاه بـه مهارتهـای مطالعاتـی نیـاز داریـم. دانشـجویان ابتدا باید ایـن مهارتها را یـاد بگیرنـد، آنهـا را تمریـن کننـد و مهارتهـای مطالعاتـی را ارتقـا دهنـد تـا موفـق شـوند. عـادات و روشهای مطالعاتـی دبیرسـتان، غالبا بـرای دانشـجویان مناسـب نیسـت. عادتهـای خـوب مطالعاتی، مهارتهای مختلفی را شـامل میشـوند: مدیریـت زمـان، نظـم و انضبـاط خودآگاهانه،...

ارتباط بهتر با فرزندان

كتاب ارتباط بهتر با فرزندان ويژه والدين

setarehjafari 0 898 امتیاز مطلب: 5/0

شناسه اثر: نویسندگان: فاطمه حسین پور، دکتر حسن اکبرزاده ویراستار: سپیده معتمدی امور اجرائی: علی صیدی، سلماز طاهری طراح گرافیک: محمدرضا بادپر تیراژ: الکترونیک نوبت چاپ: چاپ اول سال انتشار: 1399

کتابچه ابعاد روانی- اجتماعی اعتیاد

کتابچه ابعاد روانی- اجتماعی اعتیاد، تألیف دکتر ربابه نوری

setarehjafari 0 1810 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
ایـن کتابچـه تالیـف  سـرکار خانـم دکتـر ربابـه نـوری، روانشـناس بالینـی و ویرایــش جنــاب آقــای دکتــر آذرخــش مکــری عضــو محتــرم هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــوده و بــا حمایــت مــادی و معنــوی دفتــر مقابلــه بــا جــرم و مــواد مخــدر ســازمان ملــل در ایــران )UNODC )بــه ویــژه راهنمایــی و همــکاری ســرکار خانــم دکتــر گالره مستشــاری، روانپزشــک و...

پيام مشاور بهمن 94 شماره 165

آيا واﻗﻌﺎ ﺑﺮاى ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟- زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ؛ ﯾﺎدﺳﭙﺎرى ﺑﻬﺘﺮ

نجمه سیدحسینی 0 13101 امتیاز مطلب: 1/0
ايا واﻗﻌﺎ ﺑﺮاى ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟  ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن، ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت داﺷـــﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.    زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز  ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺟﺎري ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﻮاﻫﺪ دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ...

پيام مشاور دي 94 شماره 164

چقدر ﺧﻮدﺧــﻮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ؟- ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ - ذﻫـــﻦ آﮔﺎﻫﻰ ﭼﯿﺴﺖ

نجمه سیدحسینی 0 14359 امتیاز مطلب: 1/0
 چقدر خود خواه هستيم؟  گاهي ﺑﺎ اﻓﺮادي روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزﻧﺪه ﺑﻮدن آن رﻓﺘﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑﻮدن ﻧﻮع رﻓﺘﺎر.    با اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎورﻫﺎى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي دوﺳﺘﺎن ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﻰ اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﻮى ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮد....

پيام مشاور آذر 94 شماره 163

به مناسبت ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ- ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ- دوستي هاي مجازي خوب است اگر-اهداف دانشگاهي خود را به تصوير بكشيد

نجمه سیدحسینی 0 11537 امتیاز مطلب: 5/0
به مناسبت روز جهاني ايدز  روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ/ﺍﻭﻝ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ، ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳـــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻭ ﺳـــﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬـــﺎﺩﻫﺎﻱ ﺑﻬــﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.    درباره رفتارهاي خود تخريب گر بيشتر بدانيم رفتارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺁﺳـــﻴﺐ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ، ﺧﻮﺩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﺍﺳﺖ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﻃﻴﻒ...

پيام مشاورآبان 94 شماره 162

چرا ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ؟ - ﺍﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮﺍﻧﺮژﻱ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ... - ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﻰ ﺍﺳﺖ.

نجمه سیدحسینی 0 14707 امتیاز مطلب: 1/0
چرا به دانشگاه آمده ام برﺧﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭ ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ؛ ﺑﻌﻀﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﺮﻧﮕﻲ، ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻭ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺗﺒﻪ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻨﺎﻱ...

پيام مشاور مهر94 شماره 161

سلاﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ - ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﻛﺲ ﺭﺍﺯﻱ ﺑﺰﺭگ ﻧﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ - ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ

نجمه سیدحسینی 0 14940 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
  سلامت روان و واقعيتها ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷـــﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ: ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓـــﺮﺩ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﻭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻴﺎﻳﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳـــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷـــﺖ )WHO( ﺳـــﻼﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﺑـــﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻧﻴﺴـــﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻰ، ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ...

آموزش مهارت هاي خويشتنداري، جرات مندي و تعهد با توجه به الفباي پيشگيري از ايدز

نجمه سیدحسینی 0 16035 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
آلودگی به ویروس ایدز (HIV) همچنان در تمام جهان در حال گسترش است و به تدریج در جوامعی که قبلاکمتر دچار همه گیری آن بودند با سرعت بيشتري گسترش می یابد. ایدز بیماری قرن بیستم است. وجود این بیماری، سیستم بدنی، وضعیت روانی، ساختار خانوادگی و روابط اجتماعی فرد را به هم میریزد. مقابله با ایدز، اهتمامی کلی و همه جانبه می طلبد. بنابراین در کنار تمهیدات بهداشتی و درمانی، تصحیح رویکردهای فرهنگی و اجتماعی...

دانستنيهاي كاربردي براي موفقيت در دانشگاه

نجمه سیدحسینی 0 16608 امتیاز مطلب: 4/0
یکی از ویژگیهای مشترک زندگی دانشجویی بی برنامگی تحصیلی و شغلی می باشد. دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه دارای برنامه فشرده برای کنکور بوده اند و به نوعی کمتر دارای وقت آزاد بوده اند و به صورت تمام وقت فرصت های خود را به خواندن برای کنکور اختصاص می داده اند، همچنین در محیط منزل احتمال پیش بینی و کنترل بیشتری بر زندگی وجود داشت. با ورود به محیط دانشگاه، هم کنترل کمتری بر محیط وجود دارد هم پیش...

راهنمايي براي سازگاري با زندگي دانشجويي

نجمه سیدحسینی 0 17589 امتیاز مطلب: 4/5
عنوان كتاب : راهنمايي براي سازگاري با زندگي دانشجويي ترجمه، تأليف وتدوين:( دكتر ربابه نوري )عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی (حميد پيروي )رئيس مركز مشاوره دانشگاه تهران   فصل اول : ورود به دانشگاه ورود به دانشگاه، تغییري مهم در زندگی هر نوجواني است، زيرا بسیاری از فعالیت های دانش آموز در دوراندبيرستان معطوف به قبول شدن در دانشگاه است. به همین دلیل وي پس از قبولي احتمالا احساس...

پيام مشاورشهريور 94 شماره 160

پنجره جادويي - دل تنگي سيري چند - به خودتان كمك كنيد - اتاقي براي زندگي - چقدر ارزش داريم - با لبخند وارد شويد - تقسيم وظايف - توافق كليد مشكلات - كمكم كن

نجمه سیدحسینی 0 15504 امتیاز مطلب: 3/0
پنجره جادويي نگاه كردن به جهان از روزنه اي كوچك، با مشاهدة دنيااز پنجر ه اي بزرگ بسيار متفاوت است. تماشاي جهان وديگران از يك زاوية محدود سبب ميشودكه فرد اطلاعات ناكافي و تحريف شد ه اي از ديگران دريافت كند و به نتايج نادرستي دربارة خود و ديگران برسد. در حالي كه نگرش به جهان از دريچه اي بزرگتر اين مشكل را در پي نخواهد داشت. يكي از مشكلات ارتباط بين فردي، تماشاي ديگران از زاويه و مقياسي كوچك...

پيام مشاورشهريور94 شماره 159

شروع تازه بدون نگراني - بي قضاوت وارد شويد - در جستجوي دوست - زندگي جديد محيط جديد - غلبه بر اهمال كاري - نكات كليدي براي گذراندن نيمسال اول تحصيلي دانشگاه - هدايت ذهن

نجمه سیدحسینی 0 15176 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
شروع تازه بدون نگراني  نگراني تركيبي از تفكروسواسي در مورد نحوه ي حل مساله يا اجتناب ازمساله و فاجعه سازي درخصوص پيامدهاي مسئله است.   بي قضاوت وارد شويد وقتي ديگران را موردارزيابي و قضاوت قرارمي دهيم تصور مي كنيم خود فردي ايد ه آل وعاري از هر نوع اشتباهي هستيم.   در جستجوي دوست  یکی از مهمترین ویژگیهای زندگی دانشجویی افزایش ارتباط و روابط اجتماعی است. حتی اگر در...

پيام مشاور تير1394 شماره 158

مواد اعتياد آور چيست؟ - درباره چرخه اعتياد بيشتر بدانيم. - تاب آورى

نجمه سیدحسینی 0 17102 امتیاز مطلب: 5/0
  مواد اعتيادآور (مخدر) چيست؟ هرچيزي به غير از غذا، كه به منظور تغييرعملكرد بدن و روان استفاده شود ماده اعتيادآور يا مخدر نام دارد.   درباره چرخه اعتياد بيشتر بدانيم.   بطور معمول چرخه اعتياد براي افرادمصرف كننده مواد، هنگام برخورد با يك مشكل، ناراحتي و يا نوعي درد جسمي يا رواني (عاطفي) شروع مي شود. مشكل و ناراحتي اي كه مقابله با آن دشوار است.   تاب...

پيام مشاور خرداد 94 شماره 157

ويژه نامه روز جهاني دخانيات

نجمه سیدحسینی 0 15747 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
 تنباكو چيست؟  تنباكو، گياهي با بر گهاي پهن و سبز رنگ است كه در آب و هواي گرم مي رويد. تنباكو به شكل خشك، مرطوب و طبيعي موجود است و از طريق سيگار، سيگار برگ، پيپ و قليان به صورت تدخين (دود كردن)، جويدن(تنباكوي بدون دود) و به صورت پودر شده از طريق استشمام از راه بيني(انفيه) مصرف ميشود.    نيكوتين چيست؟  نيكوتين يكي از چهار هزار مادة شيميايي شناخته شده در فرآورده هاي...

پيام مشاور ويژه هفته خوابگاهها سال 1394 شماره 156

مثبت اندیشی، امیدواری و خوشبختی - تفریح را جدی بگیریم - خودآگاهی كلید ارتباط موفق - داد و ستد عاطفی - در دام هیجانات منفی - آزردگی خاطر فرسوده ات میكند... غبطه خوردن ممنوع! مهار تهای ارتباطی در خوابگاه - مثلث افسردگی - سیاه و سفید نبینیم

نجمه سیدحسینی 0 15791 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
مثبت انديشي تفكر مثبت، رویكردی كلی به زندگی و چیزی فراتر از تفكر معمول است. تفكر مثبت یعنی تاكید بر نقاط مثبت به جای نقاط منفی در تمامی شرایط زندگی، داشتن فكر و احساس خوب به جای تحقیر دائمی، انتظار بهتری نها را در دنیا داشتن واعتماد به اینكه بهتری نهای دنیا نصیب شما خواهد شد. اولین قدم در مثب تتر كردن زندگی، آگاهی از احساسات و تفكرشماست. برای شروع به تفكر مثبت، ابتدا باید بدانید كه تجربه شما...

پيام مشاور ارديبهشت 94 شماره 155

منتظر بهترين نباشيم - پذيرش بلاتكليفى خوب است يا بد؟ - فرار بزرگ

نجمه سیدحسینی 0 15229 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
منتظر بهترين نباشيم ارديبهشت ماه فصل به سر آمدن مهلت جمع وجور كردن در سها و ارائة طرح هاي پژوهشي است. تلاش يك نيم سال تحصيلي در اين يك ماه بايد مرتب شود تا در خردادماه بتوانيم امتحانات را به خوبي پشت سر بگذاريم. براي بسياري از ما پيش آمده كه با وجود آگاهي از كمي وقت وبرنامه ريز ي هاي متعدد، هنوز انگيزة كافي براي شروع كار را پيدا نكرد ه ايم. يك عادت قديمى ما رابر آن مي دارد تا از شروع كار طفره...

پيام مشاور فروردين 94 شماره 154

سال ﻧﻮ، ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻧﻮ...- ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﻢ - ﺩﺭﺱ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ...

نجمه سیدحسینی 0 13377 امتیاز مطلب: بدون امتیاز
سال نو افكار نو ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﺩﻭﺩﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻮﻱ ﻛﻬﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺳـــﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺰﻧﻢ " ﻳﺎ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ؟ ". ﺩﺭ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﺫﻫﻦ ﺗﺎﻥ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻛﻬﻨﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻥ ﺑﻴﺎﺕ( ﻛـــﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ. ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷـــﺖ ﺧﻮﺩ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻓﻜﺮ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ    از...

پيام مشاوراسفند 93 شماره 153

در اين روزهاي پاياني سال - فرصت زندگي - آيا نگرانى مزايايى دارد؟ - تعطيلات دسته جمعي

نجمه سیدحسینی 0 12952 امتیاز مطلب: 5/0
در اين روزهاي پاياني سال  به ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳـــﺎﻝ 1393 ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻭﺩ ﮔﺬﺷﺖ! ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻜﺎﭘﻮﻱ ﺷـــﺮﻭﻉ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻳﻢ. ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﻳﻢ. ﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷـــﮕﻔﺘﻴﻢ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺗﻌﻠﻞ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ. ﺷﺎﻳﺪ ﺍﺷـــﻜﺎﻝ ﻛﺎﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ، ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ....

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی

@ کلیه حقوق برای سازمان امور دانشجویان محفوظ است.

تماس با ما

شماره تماس:

96664471 21 (98+)

آدرس ایمیل: ch@saorg.ir

آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی سابق)، پلاک 27، سازمان امور دانشجویان، طبقه چهارم

کدپستی: 44734-15819  -  صندوق پستی: 1117-15815


دی ان ان